021-264 22 397    

  تعرفه ها

کلمه کلیدی بازدید (هر 1,000 بازدید) کلیک
متن عکس فلش متن عکس فلش
عمومی 350 تومان 700 تومان 1,050 تومان 45 تومان 90 تومان 130 تومان
خبر 365 تومان 735 تومان 1,100 تومان 50 تومان 95 تومان 135 تومان
فن آوری 770 تومان 1,080 تومان 1,380 تومان 95 تومان 135 تومان 170 تومان
ورزش و سلامت 490 تومان 845 تومان 1,195 تومان 60 تومان 105 تومان 150 تومان
سرگرمی 420 تومان 775 تومان 1,130 تومان 55 تومان 100 تومان 140 تومان
فرهنگ و هنر 490 تومان 845 تومان 1,195 تومان 60 تومان 105 تومان 150 تومان